Apertura de centros de traballo

Información sobre como comunicar á autoridade laboral a apertura dun centro de traballo ou de continuación da actividade despois de efectuar alteracións, ampliacións ou transformacións de importancia.

Compártao :

Compartir
Quen pode solicitalo?

Empresarios/as ou representantes legais destes

Cando se solicita?

O/a  empresario/a deberá realizar a comunicación á Xunta de Galicia, previamente ou dentro dos trinta días seguintes ao feito que a motiva, cubrindo a parte A do impreso.

Non obstante, nas obras de construción incluídas no ámbito de aplicación do Real decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen disposicións mínimas de seguridade e saúde nas obras de construción, a comunicación de apertura do centro de traballo deberá ser previa ao comezo dos traballos cubrindo tanto a PARTE A como a PARTE B do impreso, deberá expoñerse na obra nun lugar visible e se manterá permanentemente actualizada, en caso de que se produzan cambios non identificados inicialmente, e só a terán que realizar os/as empresarios/as que teñan a condición de contratistas. O promotor deberá facilitar aos contratistas os datos que sexan necesarios para o cumprimento desta obriga. Como consecuencia, os subcontratistas non terán que realizar o trámite de comunicación de apertura.