Folgas

A declaración de folga, calquera que sexa o seu ámbito, esixe, en todo caso, a adopción dun acordo expreso.

Compártao :

Compartir

COMUNICACIÓN Á AUTORIDADE LABORAL

O acordo de declaración de folga debe comunicarse, polos convocantes da mesma, á autoridade laboral competente en función do ámbito da convocatoria.
Prazo de comunicación:
Con 5 días naturais de antelación, a lo menos, a data de inicio da folga.
Con 10 días naturais de antelación, a lo menos, a data de inicio, cando a folga afecte a empresas encargadas de calquera clase de servizos públicos.
Para o cómputo do prazo non se inclúen o día da comunicación nin o de inicio da folga.

A comunicación de folga terá que conter os obxectivos desta, as xestións realizadas para resolver as diferenzas, a data de inicio e a composición do comité de folga.


INFORMACIÓN ESTATÍSTICA

A autoridade laboral efectúa o seguimento das folgas que se convocan e posteriormente publica información estatística da incidencia en Galicia destas manifestacións de conflitividade laboral.


ONDE ACUDIR

Folgas de ámbito autonómico:

Consellería de Economía, Emprego e Industria
Secretaria Xeral de Emprego
Subdirección Xeral de Relacións Laborais
Servizo de Relacións Laborais e Seguridade e Saúde Laboral
Edificio Administrativo San Lázaro, s/n
15781  Santiago de Compostela
Tel.: 981 545 743
Fax: 981 957 751

Folgas de ámbito provincial:

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Coruña
Servizo de Emprego e Economía Social
Avda. Salvador de Madariaga, nº 9 – 1º. Centro comercial de Elviña
15008  A Coruña
Tel.: 981 182 393
Fax: 981 182 398

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Lugo
Servizo de Emprego e Economía Social
Ronda da Muralla, 70
27001  Lugo
Tel.: 982 294 331
Fax: 982 294 359

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Ourense
Servizo de Emprego e Economía Social
Av. da Habana, 79
32004 Ourense
Tel.: 988 386 402
Fax: 988 386 933

Xefatura Territorial da Consellería de Economía, Emprego e Industria de Vigo
Servizo de Emprego e Economía Social
Rúa Concepción Arenal, nº 8 - 2º
36202  Vigo
Tel.: 986 817 014
Fax: 986 817 010

Ligazóns relacionadas