Sociedades laborais

As sociedades laborais son sociedades de natureza mercantil, anónimas ou de responsabilidade limitada, que contan cun capital social pertencente de xeito maioritario ás súas persoas socias traballadoras.

Compártao :

Compartir

Cumpren as seguintes condicións:

  • Que a maioría do seu capital social sexa propiedade dos seus traballadores indefinidos
  • Que ningunha das persoas socias sexa titular de máis dun terzo do capital social (coas excepcións previstas na lei)
  • Que o número de horas-ano realizadas polos traballadores indefinidos non socios sexa superior ao 49 por cento das horas-ano traballadas polo conxunto dos socios traballadores (non se computa o traballo realizado por traballadores con discapacidade superior ao 33%)

 

Documentos relacionados
Contactos relacionados
  • Secretaría Xeral de Apoio ao Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social

    Edificio Administrativo San Lázaro, s/n, Planta baixa - 15781 - Santiago de Compostela (A Coruña)
    Teléfono: 981 957 747
    Correo-e: rexistro-sociedadeslaborais@xunta.gal