Acreditación das cualificacións profesionais

Compártao :

Compartir

Nesta área o Instituto Galego das Cualificacións participa na elaboración das cualificacións profesionais que forman o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais (RD 1128/2003, do 5 setembro), así como na súa actualización e nos procedementos para acadalas a través dos certificados de profesionalidade.

Obxectivos

 • Garantir a implantación efectiva do Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais en Galicia.
 • Integrar e coordinar os subsistemas de formación profesional para establecer unha oferta integrada de formación asociada ás cualificacións profesionais.
 • Servir de instrumento de apoio ao emprego mediante a acreditación das competencias profesionais dos/as traballadores/as, calquera que sexa a vía de acceso pola que se acadou a competencia profesional.

Funcións

As principais funcións deste servizo encádranse dentro de catro grandes liñas de actuación:

 • Sistema de cualificacións profesionais de Galicia
  • A participación na confección do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais, así como na súa actualización permanente
  • A elaboración de propostas para o catálogo de cualificacións profesionais de acordo cos resultados dos estudos realizados no tecido empresarial galego
  • A participación na determinación de criterios para definir os requisitos e as características que deben reunir as cualificacións profesionais para ser incorporadas ao Sistema Nacional de Cualificacións Profesionais
  • Páxina do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
 • Procedemento de recoñecemento da competencia profesional adquirida por experiencia laboral e/ou aprendizaxes non formais
  • A coordinación, xestión e desenvolvemento do procedemento de recoñecemento das competencias profesionais nas diferentes cualificacións profesionais que compoñen o Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
  • A expedición e rexistro das unidades de competencia das cualificacións profesionais do Catálogo Nacional de Cualificacións Profesionais
  • Páxina de recoñecemento da experiencia profesional
 • Certificados de profesionalidade
  • A participación na elaboración do Repertorio Nacional de Certificados de Profesionalidade, así como na súa actualización permanente.
  • A expedición e rexistro dos certificados de profesionalidade e das acreditacións parciais de unidades de competencia.
  • Páxina de Certificados de profesionalidade
 • Certificacións persoais de gases fluorados
  • A expedición e rexistro de certificacións persoais para a comercialización e manipulación de gases fluorados e equipos baseados neles de acordo coa distribución de competencias recollidas no Decreto 100/2011, de 19 de maio.
  • Páxina de gases fluorados
 •