Entidades formativas de coordinadores de seguridade e saúde laboral

Información sobre o procedemento de acreditación das entidades formativas para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción e acceso á listaxe de entidades.

Compártao :

Compartir

Normativa

Orde do 25 de marzo de 2013 pola que se regula o procedemento para a acreditación das entidades formativas para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción (DOG nº 71 do 12 de abril de 2013).

Destinatarios/as

Poderán solicitar a acreditación á Secretaría Xeral de Emprego da Consellería de Emprego e Igualdade como entidade formativa para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción as persoas físicas, as entidades xurídicas e as institucións que desexen colaborar na impartición do curso.

Requisitos dos centros

De carácter xeral:

 • Condicións hixiénicas, acústicas, de habitabilidade, de seguridade e de prevención de riscos laborais esixidas pola lexislación vixente.
 • Medios tendentes a facilitar a accesibilidade universal, de maneira que non supoña discriminación das persoas con discapacidade e se dea efectivamente a igualdade de oportunidades.
 • Aseos e servizos hixiénico-sanitarios para homes e mulleres en número adecuado á capacidade do centro.
 • Instalacións de dirección e coordinación: espazo axeitado para despachos de dirección, sala de profesorado e actividades de coordinación e secretaría.
 • Dispoñer dun equipamento informático que permita a transmisión de datos en liña á Consellería de Emprego e Igualdade. 

Específicos:

 • Aulas de clases teórico-prácticas: espazo mínimo de 2m2 por alumno/a.
 • Equipamento e material (mesas e cadeira, encerados, equipamentos informáticos de multimedia e de imaxe e son).
 • Material didáctico.
 • Elementos de protección.

O profesorado

Deberá ser experto neste ámbito formativo e terá que acreditar documentalmente a súa formación con:

 • Titulación académica de arquitecto/a, arquitecto/a técnico/a, enxeñeiro/a ou enxeñeiro/a técnico/a.
 • Certificado de aptitude pedagóxica ou formación metodolóxica como formador/a, formación en prevención de riscos laborais de nivel intermedio ou superior ou experiencia docente de 60.
 • Experiencia acreditada como técnico/a de seguridade e saúde laboral de, como mínimo, 12 meses. Para estes efectos considerarase experiencia acreditada a seguinte:
  • Coordinación de seguridade e saúde en obra ou proxecto.
  • Redacción de estudos de seguridade e saúde e estudos básicos.
  • Dirección facultativa de obra nos casos establecidos no artigo 7.2 no Real Decreto 1627/1997, do 24 de outubro, polo que se establecen as disposicións mínimas de seguridade e de saúde nas obras de construción.
  • Inspección e control das condicións de seguridade e saúde en obras como membro dun órgano técnico dunha autoridade laboral ou membro da Inspección de Traballo e Seguridade Social.
  • Persoal técnico de mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais.
  • Persoal técnico de servizos de prevención de empresas do sector da construción.
 • O conxunto do profesorado debe garantir, en canto á súa especialización, a totalidade das materias que se vaian impartir.
 • Poderán participar como relatores/as invitados/as ao curso, outros/as profesores/as de recoñecido prestixio ou experiencia en materias específicas do programa, cunha participación máxima do 10% do tempo de duración do curso.

Procedemento de inscrición no rexistro

 • As persoas titulares ou representantes legais das entidades que desexen obter a acreditación como entidade formativa deberán presentar a solicitude ben por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia, https://sede.xunta.gal, ou ben poderán presentala en soporte papel en calquera dos rexistros establecidos. A documentación complementaria poderá presentarse electronicamente, con copia dixitalizada ou de forma presencial.
 • Correspóndelle ao órgano competente en materia de relacións laborais ditar a resolución de acreditación.
 • A resolución dos expedientes deberá producirse no prazo de 5 meses. Transcorrido o citado prazo sen que se ditase resolución expresa, entenderase que esta é favorable por silencio administrativo.

Documentación

De carácter xeral:

 • Memoria descritiva da actividade da entidade.
 • NIF.
 • Documentación acreditativa da capacidade legal suficiente para a sinatura da solicitude.
 • Estatutos ou normas debidamente legalizadas polas que se rexe a entidade.
 • Planos oficiais dos inmobles e instalacións, visados polo colexio oficial correspondente.
 • Memoria de inmobles e instalacións, identificando no plano cada espazo físico e a súa superficie.
 • Xustificante da propiedade, arrendamento ou título lexítimo que habilite para a posesión dos inmobles e instalacións, equipamento didáctico, talleres ou campos de práctica.
 • No caso de que a parte práctica do curso se vaia desenvolver en empresas achegarase compromiso da empresa coa entidade formativa.
 • Licenza municipal de apertura como centro de formación.
 • Descrición do equipamento informático de que dispón para a tramitación de datos en liña á Consellería de Emprego e Igualdade.

De carácter específico

 • Programa do curso detallado e coñecementos profesionais estruturados por módulos, xunto coa descrición da metodoloxía docente e a tipoloxía das probas de avaliación.
 • Relación de maquinaria, utensilios, material de consumo, textos e material didáctico que se utilizará en cada curso.

Documentación relativa ao profesorado

A xustificación do cumprimento dos requisitos establecidos para o profesorado realizarase da seguinte forma:

 • Coordinación de seguridade en obra ou proxecto: documento de designación de acordo co establecido no artigo 3.1 do Real Decreto 1627/1997, ou certificación emitida polo/a promotor/a, en que se relacionen as obras en que foi designado/a o/a coordinador/a. O/a solicitante deberá xuntar unha declaración responsable da duración do seu nomeamento de coordinador/a en cada unha das obras.
 • Redacción de estudos de seguridade e saúde, estudos básicos e plans de seguridade e saúde: certificación do seu visado polo colexio profesional correspondente.
 • Dirección facultativa (artigo 7.2 do Real Decreto 1627/1997): documento de designación e certificación de aprobación do plan de seguridade e saúde da obra.
 • Órganos técnicos, Inspección de Traballo e Seguridade Social: certificación do/a responsable da unidade administrativa ou acreditación oficial.
 • Mutuas de accidentes de traballo e enfermidades profesionais: certificación do/a responsable da entidade.
 • Persoal técnico de servizos de prevención de empresas do sector construción: contrato de traballo xunto cun informe de auditoría do sistema de prevención de riscos laborais ou documentación do sistema de xestión (OSHAS ou semellante), na parte que se refira ás tarefas desenvolvidas e participación do persoal técnico, ou certificación dos/as responsables da entidade auditora ou certificadora. O/a solicitante deberá xuntar unha declaración responsable da duración dos traballos.
 • Experiencia docente mínima: certificación emitida polo/a responsable da entidade que imparte a formación.

Censo de entidades formativas acreditadas

A acreditación para a impartición do curso de coordinador/a en materia de seguridade e saúde nas obras de construción implicará a inclusión da entidade no censo de entidades formativas acreditadas.

As entidades formativas acreditadas para a impartición dos cursos deberán:

 • Comunicar o inicio do curso:
  • prazo mínimo de 15 días previos ao seu inicio
  • designar unha persoa directora
  • Cronograma
  • Comunicar o lugar de realización, o horario, lugar de titorías e o cadro do persoal profesorado.
 • Inicio do curso:
  • O mesmo día do inicio do curso será remitida á Secretaría Xeral de Emprego a relación do alumnado e o seu DNI.
 • Documentación do alumnado:
  • Documentación acreditativa de que o alumnado posúe as seguintes titulacións universitarias: arquitectura, arquitectura técnica, enxeñería ou enxeñería técnica.
 • Documentación de fin do curso:
  • Memoria descritiva do curso
  • Certificado da persoa directora do curso
  • Acta final do curso na que se recolla a identidade do/a alumno/a, DNI e a cualificación obtida.