Obxecto e contía das subvencións

Compártao :

Compartir

Proxecto formativo – Accións formativas

A entidade solicitante só poderá solicitar un proxecto formativo que como máximo poderá conter ata tres accións formativas; cada unha das accións formativas poderá ter unha duración mínima de 16 horas e máxima de 100.

As accións formativas solicitadas deben ser de formación non formal, non deben atoparse incluídas na oferta de formación, formal e non formal, recollida no Catálogo de Especialidades Formativas do Servizo Público de Emprego Estatal (SEPE) que pode consultar nesta ligazón

Estas accións formativas poderán ser executadas en modalidade presencial ou teleformación. A impartición na modalidade presencial poderá realizarse en Aula Virtual e, nese caso, deberá empregarse o Campus Virtual de Formación para o Emprego que a Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade pon a disposición.

As persoas participantes nas accións formativas terán dereito a recibir unha acreditación de ter participado, se asisten e ademais teñen realizadas as probas de coñecemento establecidas, segundo a modalidade de formación: 

  • se asisten ao 80% do total de horas de formación na modalidade presencial, 
  • e ao 60% na modalidade de teleformación.

A formación realizada deberá incluír probas de coñecemento sobre os contidos. Deberá realizarse como mínimo:

  • unha proba por cada 8 horas, cando a duración da acción formativa sexa inferior a 24 horas 
  • e cada 16 horas cando a duración da acción formativa sexa igual ou superior a 24 horas. 

Contía da subvención: 

O gasto máximo subvencionable de cada acción formativa determinarase mediante a suma de:

a) 16,21 euros por hora de formación polo número de persoas asalariadas pertencentes ao cadro de persoal da entidade solicitante que realizan a acción formativa.

b) 16,82 euros por hora de formación para cubrir o salario aboado ás persoas asalariadas polo número de persoas asalariadas pertencentes ao cadro de persoal da entidade solicitante que participan na acción formativa.

A contía máxima da subvención por entidade solicitante non poderá ser superior a  25.000 euros.

En todo caso, a intensidade máxima da axuda solicitada está limitada ao 70% do gasto subvencionable.

O procedemento de concesión de subvencións tramitarase e resolverase en réxime de concorrencia non competitiva, ata o esgotamento do crédito orzamentario. 

Na orde de prelación que se siga para a súa resolución terase en conta a data en que as solicitudes reúnan os todos os requisitos e/ou documentación requirida, unha vez emendada a ausencia ou insuficiencia que no seu caso se apreciou polo órgano convocante.