Solicitude, anexos e documentación complementaria

Compártao :

Compartir

Presentación de solicitudes

As solicitudes presentaranse obrigatoriamente por medios electrónicos a través do formulario normalizado (anexo I), dispoñible na sede electrónica da Xunta de Galicia. Esta obrigación de presentación electrónica mantense durante toda a tramitación do expediente.

Documentación complementaria

Modelo de solicitude procedemento TR302D (anexo I) cuberto (*ver nota ao pé) ao que deberán achegar a seguinte documentación:

Anexo II: Memoria do proxecto formativo

Anexo III: Ficha de comprobación de datos de terceiras persoas interesadas

Anexo IV: Declaración da condición de pequena empresa ou microempresa

No caso de pemes vinculadas, asociadas ou participadas, deberanse achegar os Anexos IV-A e IV-A.1 (empresas asociadas) e IV-BIV-B.1 (empresas vinculadas).

 • Cando se actúe mediante representación documento público acreditativo do poder co que actúa a persoa representante da entidade solicitante (escrituras, poder bastanteado, entre outros)
 • Documentación xustificativa da constitución da empresa, segundo corresponda: 
  • No caso das entidades que estean obrigadas á inscrición no Rexistro Mercantil ou en calquera outro rexistro público, nota simple ou certificación do Rexistro Mercantil actualizadas, na que se especifique a data de constitución, o obxecto social, sede social e clasificación CNAE. 
  • No suposto de que sexan empresas que non están obrigadas por lei a inscribirse no Rexistro Mercantil ou en calquera outro rexistro público ou que non teñan o domicilio social en Galicia, documentación acreditativa da constitución, na que se especifique a data en que se produciu esta. 
  • No caso de persoas traballadoras autónomas, informe de vida laboral actualizado.
 • Documentación xustificativa do último exercicio fiscal pechado, segundo corresponda pola forma xurídica da entidade solicitante: 
  • Modelo 200  - Imposto de sociedades 
  • Modelo 100  - Imposto da renda das persoas físicas 
  • Modelo 184 - Declaración informativa de entidades en réxime de atribución de rendas 
 • Informe de traballadores/as en alta (ITA) emitido pola Tesourería Xeral da Seguridade Social á data de solicitude da axuda.

*NOTA: no caso de que algunha acción formativa se desenvolva en distintos anos (comece no 2023 e remate no 2024), deberase desglosar o número de horas de formación que corresponden a cada ano. No caso de non ser suficiente o número de filas do Anexo 1 deberá cubrirse o seguinte Cadro-Complementario – Anexo I, incluíndo todas as accións formativas, que deberá anexarse  xunto coa solicitud.