Trámites posteriores á solicitude: modelos e documentación xustificativa

Compártao :

Compartir

A.- Previo ao inicio das accións formativas

Datos xerais do curso, cunha antelación mínima de 15 días ao inicio do curso: 

O calendario de todas as sesións de formación, cunha antelación mínima de 1 semana antes do inicio do curso.  

Para estas dúas comunicacións as entidades beneficiarias poderán empregar o Modelo de Comunicación Previa Inicio Formación.

A entidade beneficiaria, especialmente no caso de uso do aula virtual, deberá tamén convocar mediante cita electrónica en calendario á seguinte dirección de correo a todas as sesións de cada acción formativa: ctb.igcualif@xunta.gal.

A convocatoria realizarase con, polo menos, unha semana de antelación á execución de cada sesión. Calquera modificación da axenda actualizarase a través da modificación da convocatoria canto antes, e sempre antes da execución da acción.

O título da convocatoria terá a seguinte estrutura: [Razón social] - [nome e acción formativa] – Sesión [número de sesión]

Os campos entre corchetes serán particulares para cada sesión. Un exemplo da aplicación desta nomenclatura sería “Empresa A - Xestión do talento – Sesión 4”.

Na convocatoria incluirase a dirección na que se executará  a sesión da acción formativa. 

B.- Durante a realización das accións formativas

A entidade beneficiaria deberá cumprir os requisitos de comunicación do financiamento público por parte da Xunta de Galicia e o Fondo Social Europeo Plus no marco do Programa FSE+ Galicia 2021-2027.  En todas as actividades de visibilidade, transparencia e comunicación que as entidades beneficiarias da subvención leven a cabo, deberán recoñecer o apoio recibido, mostrando o emblema da Unión Europea, xunto cunha declaración de "Cofinanciado pola Eunión Europea" e o logo corporativo da Xunta de Galicia. 

Estes logotipos poden ser descargados na páxina web dos Fondos Estruturais de Galicia, así como nesta páxina do portal da Xunta de Galicia.

As entidades beneficiarias aseguraranse de que as partes que interveñen nos proxectos foron informadas do devandito financiamento, e para iso durante a execución do proxecto cofinanciado farán mención expresa do seguinte xeito:

 • a) Na páxina web e nas contas nos medios sociais, no caso de dispor delas, mencionando os obxectivos e resultados e destacarán a axuda financeira da Unión Europea e da Xunta de Galicia. Modelo de páxina web e RRSS
 • b) Unha declaración que destaque a axuda da UniónEuropea e da Xunta de Galicia de maneira visible en  documentos e materiais de comunicación relacionados coa execución da operación, destinada ao público ou ás persoas participantes. Modelo de documentos FSE+
 • c) Un cartel de tamaño mínimo A3 ou unha pantalla electrónica equivalente con información sobre a operación onde se destaque a axuda do Fondo Social Europeo+ e a Xunta  de Galicia, que exhibirán nun lugar ben visible para o público. Modelo de cartel FSE+
 • d) Todos os documentos relacionados co procedemento e a resolución de concesión das axudas, así como coa execución da operación, conterán, así mesmo, a referencia do FSE+. Modelo de documentos FSE+
 • e) Modelo cuestionario – Indicadores de realización, para cada persoa participante, a cubrir á data inmediatamente anterior ao inicio da acción formativa, polas entidades beneficiarias 
 • f) Modelo cuestionario – Indicadores de resultado inmediato, a cubrir 4 semanas despois de finalizar a acción formativa
 • g) Modelo cuestionario – Indicadores de resultado a longo prazo, a cubrir 6 meses despois de finalizar a acción formativa.

NOTA: Os 3 cuestionarios cubriranse a través do acceso á aplicación informática de rexistro e almacenamento dos datos de indicadores que porá á disposición a Subdirección Xeral de Cualificacións e Capacidades para o Emprego, ou na forma que se determine por esta Subdirección Xeral. 

C.- Para pagamento anticipado:

Modelo de solicitude de pagamento anticipado

D.- Para xustificación final da subvención e liquidación.

 • Modelo de solicitude de pago final
 • Modelo de memoria de actuación xustificativa
 • Modelo de memoria económica-xustificativa + participantes
 • Modelo de actas de asistencia de todas as accións formativas
 • Para accións formativas na modalidade de teleformación ou aula virtual, rexistros da plataforma de formación, que inclúa: 
  • rexistros da actividade nos que se reflicta as datas e horas de conexión, así como o número total de horas de conexión. 
  • rexistros das probas de coñecemento nos que figuren os resultados obtidos nas probas de avaliación realizadas por cada unha das persoas participantes que permitan identificar se realizou a proba ou probas, a data e hora nas que as realizou, o tempo empregado para iso
 • Para accións formativas na modalidade presencial, documentación xustificativa das probas de avaliación realizadas por cada unha das persoas participantes, que permitan identificar se realizou as probas, a data e hora nas que as realizou.
 • Informe de vida laboral do código ou códigos de cotización correspondente á persoa ou entidade beneficiaria, desde cando menos o día anterior ao inicio da primeira das accións formativas que teña realizado ao abeiro da presente convocatoria e ata a data de xustificación.
 • No caso de que a impartición da formación se efectúe a través da subcontratación con outra entidade, cando o importe do gasto subvencionable supere as contías establecidas para os contratos menores (15.000 €), memoria xustificativa da elección entre as tres ofertas presentadas cando a elección non recaia na proposición económica máis vantaxosa.
 • No caso de opoñerse á consulta por parte da Consellería de Promoción do Emprego e Igualdade ou no suposto de non prestar consentimento ao que se refire o artigo 19 da orde de convocatoria, certificado de estar ao día no cumprimento das obrigacións tributarias e coa seguridade social, e que non teñen pendente de pago ningunha débeda, por ningún concepto, coa Administración pública da Comunidade Autónoma de Galicia, e de que están ao día no pago das obrigacións por reintegro.
 • Outra documentación xustificativa ou informes, que de acordo coa normativa autonómica, nacional ou europea, resulten esixibles.
 • En caso de asistencia a xornadas, feiras etc, vinculadas coa temática obxecto da formación:
 • Modelo de acreditación de participación nas accións formativas