As competencias clave

Compártao :

Compartir

Para acceder ás accións formativas dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3, co fin de cursar con aproveitamento esta formación, o alumnado deberá estar en posesión, antes de iniciar o curso, de determinados requisitos formativos ou profesionais, ou senón ter as competencias clave necesarias.

Con carácter xeral, para cursar un certificado de profesionalidade requírese:

 • para os niveis de cualificación 2 e 3:
 • para o nivel de cualificación 1 non se necesita dispoñer de ningún requisito

Que son as competencias clave?

Todas aquelas persoas que non posúan estes requisitos formativos ou profesionais poderán acceder igualmente aos certificados de profesionalidade se acreditan que teñen as competencias clave.

Así pois, as competencias clave son un conxunto de capacidades e contidos xerais ou básicos que aseguren a formación mínima necesaria para cursar con aproveitamento os módulos dos certificados de profesionalidade, co fin último de fomentar a calidade e a integración da formación profesional para o emprego.

As competencias clave poden ser:

 • de nivel 2, para acceder a cursos de certificados de profesionalidade de nivel 2
 • de nivel 3, para acceder a cursos de certificados de profesionalidade de nivel 3

Cales son as competencias clave?

 • Competencia matemática
 • Comunicación en lingua galega 
 • Comunicación en lingua castelá 
 • Comunicación en linguas estranxeiras (inglés)

 

O inglés só se require para aqueles certificados que inclúan un módulo de lingua estranxeira (ver os certificados de profesionalidade que esixen idioma).

No anexo I da Orde do 7 de xaneiro de 2014 que regula estas competencias clave, pódese consultar o Nivel de exixencia formativo para cada competencia clave.

Como se poden conseguir as competencias clave?

Establécense dúas posibilidades:

 1. Realizar os cursos de formación para o emprego das competencias clave correspondentes
 2. Realizar as probas das competencias clave correspondentes

 

Probas de competencia clave

Cursos de competencias clave

Son probas escritas oficiais desta consellería nas 4 competencias clave nos 2 niveis, mediante as que se verifica o dominio das capacidades e coñecementos básicos.Hai cursos oficiais desta consellería nas 4 competencias clave nos 2 niveis, que se poden cursar por separado ou de forma conxunta.
Convócanse polo lo menos 1 vez ao ano polo Instituto Galego das Cualificacións desta consellería.Ofértanse durante todo o ano en distintos centros autorizados pola Dirección Xeral de Formación para o Emprego e Orientación desta consellería.
Unha vez publicada no DOG a convocatoria, xeralmente no 1º trimestre de cada ano, ábrese o prazo de 1 mes para presentar solicitudes. As probas adoitan realizarse no 2º trimestre.Pódense solicitar os cursos nas oficinas de emprego en calquera momento.
A duración da proba en cada competencia clave é de 1 hora como máximo.A duración da formación varía entre 120 a 200 horas segundo a competencia clave.
A información sobre a convocatoria vixente actualmente publícase aquí.Os cursos ofertados actualmente pódense consultar na seguinte ligazón
Pódense ver algúns exemplos das probas en cada competencia clave realizadas en Galicia polo Instituto Galego de Cualificacións.Pódense ver os contidos ou programas formativos de cada competencia clave establecidos polo SEPE: Servizo Público de Emprego Estatal.
Tamén existe a posibilidade de realizar autoformación nas competencias clave a través do campus virtual desta consellería, para logo presentarse ás probas en competencias clave.

As posibles validacións ou exencións, que eximirían da necesidade de realizar a formación ou as probas en cada competencia clave, pódense consultar no apartado 4 do informe “Vías de acceso á formación dos certificados de profesionalidade de nivel 2 e 3 de cualificación profesional”.

 • 4.1. por ter superados determinados módulos ou materias de estudos regrados ou probas do sistema educativo
 • 4.2. para lingua galega: posuír o Celga 2 para o nivel 2 ou Celga 3 para o nivel 3, ou determinados títulos, certificados ou acreditacións en lingua galega
 • 4.3. para inglés: posuír o B1 ou as súas equivalencias ou validacións oficiais